Home

DRfinalHet platform #DailyRacism heeft afgelopen maanden honderden mensen bevraagd naar hun aanbevelingen/tips om racisme en discriminatie aan te pakken. Dit hebben we gerealiseerd via twee verschillende kanalen. 150 tal mensen hebben hun top 3 aanbevelingen via e-mail bezorgd. Op 29 april hebben we in Beursschouwburg in Brussel een plenum georganiseerd waar meer dan 200 mensen aanwezig waren. Tijdens het plenum zijn er ook aanbevelingen geformuleerd door het aanwezige publiek dat in verschillende werkgroepen was verdeeld.

De aanbevelingen zijn getoetst door experts zoals Naima Charkoui (ex-directrice Minderhedenforum) en Bambi Ceuppens (onderzoekster).

De initiatiefnemers van het platform hebben de volgende tien aanbevelingen geselecteerd.

  1. Tijdelijke quota zijn dringend gezien de ondervertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in verschillende domeinen zoals politiek, ambtenarij, media,… De verschillende overheden en staatsstructuren scoren slecht. De media is nog steeds een overwegend blank bastion. Streefcijfers en good will van de werkgevers hebben onvoldoende positieve resultaten opgeleverd. Daarom quota op verschillende domeinen en niveaus. Bijvoorbeeld wat media betreft: quota’s voor makers, gastsprekers en ook op niveau van eindredacties en bestuur (en niet enkel voor thema’s die met discriminatie of racisme te maken hebben).
  2. Praktijktests die proactief en systematisch zijn. Praktijktesten in alle sectoren en instituties. Praktijktesten moeten rechtsgeldig zijn en als juridisch bewijsstuk kunnen ingezet worden bij klacht.
  3. Degelijke sociale inspectie voor racisme, zoals sociale inspectie voor voedselcontrole bijvoorbeeld. Racismeprocedure bij klachten aanpassen ter bescherming van de slachtoffers.
  4. Een duidelijke en strengere anti-discriminatiewetgeving die werkelijk wordt toegepast en ook aandacht voor bewustmaking omtrent strafbaarheid en consequenties van discriminatoir gedrag.
  5. De geschiedenis van racisme en kolonisatie bespreekbaar maken binnen het onderwijs. Dit moet deel maken van de leerplannen en niet louter worden overgelaten aan de vrijwillige keuze van leerkrachten.
  6. Lerarenopleiding dient herzien te worden. Er is weinig aandacht voor het thema diversiteit en de studenten worden onvoldoende voorbereid om les te geven in een diverse samenleving. Leerkrachten zijn vaak weinig bewust over institutioneel racisme en moeten dus dringend ondersteund worden, gezien het hoge aantal getuigenissen over racisme binnen het onderwijs.
  7. Rekening houdend met de structurele ongelijkheid en het watervalsysteem binnen het Belgisch onderwijssysteem en de gevolgen hiervan voor leerlingen met een migratieachtergrond vragen we dat er een onafhankelijk aangesteld persoon deelneemt aan de klassenraden zodat willekeur tegengegaan wordt. De onafhankelijke persoon neemt ook notities tijdens de klassenraden, zodat deze indien nodig betwist kunnen worden. Dit achten we belangrijk om ook een switch bij de leerkrachten zelf te zien op langere termijn. Dit is mogelijk indien leerkrachten bewust worden van de bestaande uitsluitingsmechanismen binnen het onderwijs.
  8. Een laagdrempelig meldpunt (0800) oprichten specifiek voor racisme en discriminatie waar (vooral jonge) slachtoffers terecht komen niet alleen om een klacht in te dienen, maar ook om advies te vragen in geval van racisme of discriminatie. Het is belangrijk om een instantie te hebben die laagdrempelig is en de klachten over racisme en discriminatie au serieux neemt. Er is ook nood aan nationale registratie van alle gevallen van racisme en discriminatie per stad, zodat deze in kaart kunnen worden gebracht voor toekomstige acties.
  9. Een breed ondersteunde website met tips en tricks die slachtoffers van discriminatie helpt om zich te wapenen en om om te gaan met racisme en discriminatie. Bijvoorbeeld over hoe omgaan met racistische aanvallen.
  10. Een dekolonisatie en anti-racisme instantie om de wortels van het koloniaal gedachtengoed te traceren en uit domeinen zoals onderwijs eruit te halen.

Het platform #DailyRacism komt in het najaar met een pdf boekje waar we zoveel mogelijk getuigenissen van racisme en discriminatie zullen verzamelen, maar ook de tientallen aanbevelingen en tips door de burgers om racisme te bestrijden. Na de succes van het plenum in Brussel zullen we in het najaar ook plenums organiseren in andere steden zoals Antwerpen, Gent en Genk. Op die manier willen we het debat over racisme blijven voeren en politici, beleidsmakers, werkgevers en andere bevoegde instanties tot actie aanzetten.

Contact woordvoerders van het platform #DailyRacism

Bleri Lleshi blerilleshi@gmail.com

Omar Ba omarfranky@gmail.com

Zeynep Balci balcizeynep1985@gmail.com

Orlando Verde verde@yahoo.com

Samira Abakkouy samira.abakkouy@gmail.com

One thought on “Persbericht #DailyRacism // Tien aanbevelingen door burgers om racisme aan te pakken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s