Home

Een nieuw kadervormingsaanbod voor wie recent in Brussel kwam werken

KMS Brussel is de regionale werking van de sociaal-culturele beweging Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS). KMS maakt in Vlaanderen en Brussel beweging rond diversiteit, racisme en migratie, en wordt daartoe betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap. Met onze regionale werking gaan wij – vanuit een omgevingsanalyse en onze missie – op zoek naar werkvormen om een effectieve bijdrage te leveren aan de opbouw van de interculturele samenleving.

KMS Brussel heeft zich in dat kader de vraag gesteld hoe in organisaties en instellingen in de Brusselse non-profit sector wordt omgegaan met de onbekendheid van nieuwe werknemers uit Vlaanderen, met de multiculturele en – levensbeschouwelijke realiteit van dit gewest. Wij gingen recentelijk in overleg met een aantal Brusselse organisaties om hen die vraag voor te leggen. Zij bevestigden onze vasstelling dat bij de introductie van werknemers terecht veel aandacht gaat naar een kennismaking met de Brusselse instellingen en de sociale kaart. Het aanbod dat daarover bestaat verdient alle appreciatie en wordt ook als nuttig ervaren.  Maar ze vertelden ons dat er ondertussen ook de ‘binnenkant’ is van nieuwe werknemers. Wie voor het eerst van buiten het Gewest komt werken in de nieuwe Brusselse realiteit stelt zich niet alleen vragen over wat er te zien, te horen en te ruiken is, maar ondergaat ook aan de binnenkant een proces van confrontatie. Er zijn de beeldvorming en de vooroordelen over Brussel en zijn inwoners; er zijn gevoelens van onwennigheid bij bepaalde ‘culturele’ confrontaties en taferelen op straat en op de werkplek; er is een verlangen naar veiligheid dat regelmatig gehinderd wordt door sterke onveiligheidsgevoelens.

Wellicht komt die ‘binnenkant’ sporadisch en occasioneel ter sprake in het kader van functioneringsgesprekken of teamuitwisselingen. Maar er is blijkbaar meer nodig voor personeelsleden uit de non-profit sector die recentelijk in ‘vreemd’ Brussel tewerkgesteld werden. Op basis van eigen reflectie en in gesprek met Bleri Lleshi, auteur van Identiteit en Interculturaliteit/ De identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel, ontwikkelden wij een nieuw kadervormingsaanbod. Wij willen u dat vandaag voorleggen. We kunnen nu het aanbod ook voor een eerste keer concreet aanbieden. Het gaat over:

BRUSSEL EN MIJN BINNENKANT | een dialoogaanbod voor personeelsleden uit Vlaanderen recentelijk tewerkgesteld in de non-profit sector in ‘vreemd’ Brussel.

‘Brussel en mijn binnenkant’ is een programma van 15 werkuren in vier sessies voor een groep van 12 tot 16 personeelsleden non-profit organisaties, meer specifiek voor nieuwe werknemers uit Vlaanderen die (maximum) twee jaar een arbeidsovereenkomst hebben in een organisatie of instelling uit het jeugd- of volwassenen sociaal-cultureel werk, de integratie- en inburgeringssector, de samenlevingsopbouw of de welzijnssector.

Het doel van de werksessies is:

 Samen te reflecteren over het werken in een interculturele context

 > Interculturaliteit beter te begrijpen door naar praktische uitdrukkingen ervan te kijken.

> Eigen en andermans racisme beter te begrijpen en in te zien hoe we er kunnen mee omgaan.

> Inkijk aan te bieden in de Brusselse multiculturele en – levensbeschouwelijke context.

> Het gesprek een centrale plaats te geven om beter in de stad te functioneren, te werken en te leven.

> Kennis te maken met inspirerende mensen en plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 Inzicht in en overzicht van de interculturele media te verkrijgen.

Het aanbod is sterk interactief en vertrekt van de ervaringen en vragen van deelnemers. Er worden een aantal inhoudelijke concepten aangereikt, mensen en plaatsen verkend, maar de nadruk van de methode ligt in het gesprek, dialoog en uitwisseling.

PRAKTISCH

De werksessies voor deze eerste reeks worden gepland op: dinsdag 22 mei 2012 van 14 tot 17u | dinsdag 29 mei van 14 tot 19u (inclusief avondmaal) | vrijdag 8 juni van 9 tot 12u30 | vrijdag 22 juni van 9 tot 12u30

De locaties van deze samenkomsten worden nog op een latere datum meegedeeld. Het programma van dinsdag 29 mei is inclusief avondmaal als afsluiting van een verkenningstocht.

De deelnameprijs is voor deze reeks 150 euro per deelnemer voor de volledige reeks. Wie inschrijft wordt gevraagd aan de vier sessies deel te nemen, gezien het procesmatig karakter ervan.

Inschrijven kan tot zondag 6 mei 2012 naar de KMS administratie:  fenje@kms.be. Graag met naam, voornaam, organisatie/instelling, functie binnen de organisatie, adres, telefoon, e mailadres en een eventuele aanduiding van bepaalde wensen inzake voeding/dranken. U krijgt bevestiging van uw inschrijving.

Wij denken met dit voorstel in te spelen op een reële behoefte bij uw recentelijk aangeworven medewerkers en zijn overtuigd dat deze kadervorming kan bijdragen tot een professioneel en realistisch functioneren in uw organisatie of instelling. Wij willen u dan ook uitnodigen collega’s uit de doelgroep in uw organisatie van dit aanbod op de hoogte te brengen en hen aan te zetten er – in het kader van de kadervorming – op in te tekenen.

Afhankelijk van de evaluatie van dit eerste aanbod zal KMS in overleg met andere organisaties en samenwerkingsverbanden continuering ervan nastreven.

Voor KMS Brussel

Didier Vanderslycke didier@kms.be

Bleri Lleshi, trainingsmedewerker blerilleshi@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s